تحریریه دیجیتال

ماهنامه بازار چرم و کفش

‫یک‬‫ مثل‬ ‫فارســی‬ ‫اســت‬ ‫که‬ ‫می‌گوید‬ ‫«از‬ ‫دل‬ ‫برود‬ ‫هرآنکه‬ ‫از‬ ‫دیده‬ ‫برفت»‪.‬‬ ‫دیده‬ ‫شدن‬ ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫غیر‬ ‫قابل‬ ‫انکار‬ ‫در ‬‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫هر‬ ‫محصولی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اما‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫نوع‬ ‫محصول‪،‬‬ ‫ســابقه‬ ‫حضور‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ذهن‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫رقبای‬ ‫آن‬ ‫محصول ‬‫نوع‬ ‫دیده‬ ‫شــدن‬ ‫و‬ ‫شــیوه‌های‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫تهیه‬ ‫متن‪،‬‬ ‫تصویر‬ ‫یا‬ ‫نماد‬ ‫متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫عنوان‬‫ واقعیت‬ ‫امروز‬ ‫باید‬ ‫بدان‬ ‫توجه‬ ‫داشــت‪،‬‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫فضای‬ ‫مجازی‬ ‫یا‬ ‫ساحت‬ ‫دیجیتال‬ ‫است‪.‬‬

ماهنامه بازار چرم وکفش شماره ۲۲۰
ماهنمامه شماره 221

‫علاج ‬‫واقعه‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫وقوع‬

‫خرداد‬‫ماهی‬ ‫که‬ ‫گذشــت‬ ‫بازار‬ ‫سید ولی‬ ‫تهران‬ ‫طعمه‬ ‫حریق‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫ساختمان‬ ‫سه ‫طبقه‬‫ و‬ ‫یک‬ ‫انبار‬ ‫در‬ ‫آتش‬ ‫گســترده‬ ‫سوخت‪،‬‬ ‫حجم‬ ‫انبوهی‬ ‫از‬ ‫مواد‬ ‫آتش‌زا‬ ‫و‬ ‫کالاهای‬ ‫انبار‬ ‫شــده‪،‬‬‫ فرسودگی‬ ‫ساختمان‌ها‬ ‫و‬ ‫مجهز‬ ‫نبودن‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫اطفای‬ ‫حریق‬ ‫باعث‬ ‫شد‬ ‫با‬ ‫وجود‬ ‫اعزام ‬‫‪ ۸‬‬دســتگاه‬ ‫ماشین‬ ‫آتش‌نشانی‪،‬‬ ‫خاموشی‬ ‫شــعله‌های‬ ‫سر‬ ‫به‌ فلک‬ ‫کشیده‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫لکه‌گیری‬‫ به‬ ‫سختی‬ ‫انجام‬ ‫شود‪.‬‬
‫مشــابه‬‫ همین‬ ‫موارد‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫باغ‬ ‫سپهسالار‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کارگاه‌های‬ ‫تولیدی‬ ‫کفش‬ ‫اطراف‬ ‫آن‬ ‫بارها‬ ‫دیده‌ایم‪.‬‬‫ نشریه‬ ‫بازار‬ ‫چرم‬ ‫و‬ ‫کفش‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫آتش‌سوزی‬ ‫تلخ‬ ‫پلاسکو‬ ‫و‬ ‫حوادث‬ ‫مختلف‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫بارها‬‫ به‬ ‫موارد‬ ‫ایمنی‬ ‫اشاره‬ ‫کرده‬ ‫است‪.‬‬
‫توجه ‬‫به‬ ‫موارد‬ ‫زیر‬ ‫برای‬ ‫کم‬ ‫کردن‬ ‫احتمال‬ ‫آتش‌سوزی‬ ‫ضروری‬ ‫است‪:‬‬
‫بیمه‬‫ کردن‬ ‫لوازم‪،‬‬ ‫ماشین‬ ‫آلات‬ ‫کفاشی‪،‬‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫کارگاه‌های‬ ‫تولیدی‬ ‫عدم‬‫ دپوی‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫مواد‬ ‫اولیه‬ ‫اشــتعال‌زا‬ ‫و‬ ‫مســدود‬ ‫نگاه‬ ‫نداشتن‬ ‫راه‌های‬ ‫عبور‬ ‫و‬ ‫مرور ‬‫وگرنه‬ ‫همانند‬ ‫فراهم‬ ‫کردن‬ ‫هیزم‬ ‫برای‬ ‫آتش‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجهیز ‬‫ساختمان‌ها‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫اتوماتیک‬ ‫اطفای‬ ‫حریق‬ ‫که‬ ‫می‌تواند‬ ‫آتش‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫همان‬ ‫لحظات ‬‫اول‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫وسعت‬ ‫یافتن‬ ‫کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬
‫چه خوش‬ ‫گفته‌اند‬ ‫که‬ ‫علاج‬ ‫واقعه‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫وقوع‬ ‫باید‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫اگر‬ ‫دقت‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫با‬ ‫رعایت‬ ‫همین‬‫ موارد‬ ‫می‌توان‬ ‫جلوی‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫زیان‌های‬ ‫جبران‌ناپذیر‬ ‫را‬ ‫گرفت‪.‬‬
‫به‬‫ یاد‬ ‫داشــته‬ ‫باشیم‬ ‫که‬ ‫فاجعه‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫فقط‬ ‫برای‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫وجود‬ ‫نمی‌آید‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫نیز‬ ‫یکی‬ ‫از‬‫همان‬ ‫دیگرانیم‪.‬‬

  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه
تمامی خبرها
  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه

یک پیشنهاد برای روزهای سخت

پس تاریخچه صنعت چرم ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و قطعاً در پشت پرده این موفقیت حقایق جالبی نهفته است که در این مقاله می‌خواهیم شما را با این تاریخچه جالب و شنیدنی آشنا کنیم.

بیشتر بدانید
رنگ-سال-2023---ماهنامه-بازار-چرم-و-کفش

ارغوانی ویوا رنگ سال ۲۰۲۳

انتخاب رنگ سال در جلسات تک‌افتاده و در وقت مشخصی از سال انجام نمی‌گیرد بلکه حاصل گفتگوهای طولانی و مستمری بین گروهی از اهالی رنگ است.

بیشتر بدانید
تومیک قازاریانس

دغدغه تولید کنندگان حوزه کفش

پا به عنوان قلب دوم انسان‌ها شناخته شده و همواره یکی از اعضای مهم بدن بوده است که مراقبت و نگهداری از آن جز ضروریات به شمار می‌آید.

بیشتر بدانید
ماهنامه تخصصی صنعت چرم

آرشیو مجلات ماهنامه بازار چرم و کفش

گالری خاطرات چرم و کفش

‫بــه‬‫ گمانــﻢ‬ ‫ســلنجر‪،‬‬ ‫نویســنده‬ ‫خــالق‬ ‫آمریکایــﯽ‬ ‫گفتــه‬ ‫بــود‬ ‫کــه‬ ‫همه‬ ‫می ‬‫گوینــد ‬‫زندگــﯽ‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ما‬ ‫هــﻢ‬ ‫ایــن‬ مساله ‫را‬ ‫قبــول‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امــا‬‫ بــدی اش ‬‫ایــن‬ ‫اســت‬ ‫کــه‬ ‫زندگی مــا‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫نمی ‫گــذارد‪.‬‬

ولی ما شمار را در جریان می گذاریم !

برگزاری موفق نود و نهمین دوره اکسپو ریواشو

نود و نهمین دوره نمایشگاه اکسپوریواشو و گاردابگ ویژه معرفی جدیدترین مدل های کفش و کیف های متوسط و ارزان قیمت 30 خرداد ماه گذشته به کار خود پایان داد.9000 متخصص و دست اندر کار صنعت کیف و کفش از سراسر جهان از این نمایشگاه بازدید کردند. در این دوره شرکت هایی از 103 کشور جهان محصولات خود را در معرض دید خریداران قرار دادند.دوره بعدی اکسپوریواشو و گاردابگ از 23 تا 26 دی ماه امسال در کنار دریاچه زیبای گاردا در شمال ایتالیا برگزار می شود.

ما عضوی از خانواده صنعت چرم هستیم

همراه همیشگی صنعت چرم و کفش

foto-paulo-coelho
ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻡ.
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ
پائول ویدسون
به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
پاول ویلسون
Scroll to Top