تحریریه دیجیتال

ماهنامه بازار چرم و کفش

‫یک‬‫ مثل‬ ‫فارســی‬ ‫اســت‬ ‫که‬ ‫می‌گوید‬ ‫«از‬ ‫دل‬ ‫برود‬ ‫هرآنکه‬ ‫از‬ ‫دیده‬ ‫برفت»‪.‬‬ ‫دیده‬ ‫شدن‬ ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫غیر‬ ‫قابل‬ ‫انکار‬ ‫در ‬‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫هر‬ ‫محصولی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اما‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫نوع‬ ‫محصول‪،‬‬ ‫ســابقه‬ ‫حضور‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ذهن‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫رقبای‬ ‫آن‬ ‫محصول ‬‫نوع‬ ‫دیده‬ ‫شــدن‬ ‫و‬ ‫شــیوه‌های‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫تهیه‬ ‫متن‪،‬‬ ‫تصویر‬ ‫یا‬ ‫نماد‬ ‫متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫عنوان‬‫ واقعیت‬ ‫امروز‬ ‫باید‬ ‫بدان‬ ‫توجه‬ ‫داشــت‪،‬‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫فضای‬ ‫مجازی‬ ‫یا‬ ‫ساحت‬ ‫دیجیتال‬ ‫است‪.‬‬

ماهنامه-بازار-چرم-و-کفش-شماره-218
ماهنمامه شماره 218

نمایشگاه وجه تمایز شرکتهای موفق

نمایشگاه چرم و کفش تهران، در شرایط خاصی برپا شده است. طی چند ســال اخیر وضعیت اقتصادی کشور فرود و گاه اندک فرازهایی داشته است و تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر اساس این واقعیت کنشهای اقتصادی خود را تنظیم میکردند. اما در سال جاری به دلیل رخدادهایی که طی چند ماه اخیر به وقوع پیوســته، افزایش چشمگیر قیمت ارز به همراه تحلیلهایی که حکایت از تشــدید اختالف قیمت ارز با ریــال در ماههای آتی دارد، این نمایشگاه با واقعیتهایی تازهای روبرو است.

بدین جهت کسانی که در نمایشگاه امسال شرکت کردهاند، در زمره آن دست موسسات و سازمانهای اقتصادی هستند که قدرت سازگاری و توان مواجهه با موقعیتهای ســخت را داشــته و به صورت بالقوه واجد پتانسیلهای الزم برای رشد در روزهای آتی و فرداهای پیش رو هستند. به امید آنکه تجربیات امروز بتواند توشــهای بــرای بهرهبرداری و پویایی در فردا باشد.

  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه
تمامی خبرها
  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه

یک پیشنهاد برای روزهای سخت

پس تاریخچه صنعت چرم ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و قطعاً در پشت پرده این موفقیت حقایق جالبی نهفته است که در این مقاله می‌خواهیم شما را با این تاریخچه جالب و شنیدنی آشنا کنیم.

بیشتر بدانید
رنگ-سال-2023---ماهنامه-بازار-چرم-و-کفش

ارغوانی ویوا رنگ سال ۲۰۲۳

انتخاب رنگ سال در جلسات تک‌افتاده و در وقت مشخصی از سال انجام نمی‌گیرد بلکه حاصل گفتگوهای طولانی و مستمری بین گروهی از اهالی رنگ است.

بیشتر بدانید
تومیک قازاریانس

دغدغه تولید کنندگان حوزه کفش

پا به عنوان قلب دوم انسان‌ها شناخته شده و همواره یکی از اعضای مهم بدن بوده است که مراقبت و نگهداری از آن جز ضروریات به شمار می‌آید.

بیشتر بدانید
ماهنامه تخصصی صنعت چرم

آرشیو مجلات ماهنامه بازار چرم و کفش

گالری خاطرات چرم و کفش

‫بــه‬‫ گمانــﻢ‬ ‫ســلنجر‪،‬‬ ‫نویســنده‬ ‫خــالق‬ ‫آمریکایــﯽ‬ ‫گفتــه‬ ‫بــود‬ ‫کــه‬ ‫همه‬ ‫می ‬‫گوینــد ‬‫زندگــﯽ‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ما‬ ‫هــﻢ‬ ‫ایــن‬ مساله ‫را‬ ‫قبــول‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امــا‬‫ بــدی اش ‬‫ایــن‬ ‫اســت‬ ‫کــه‬ ‫زندگی مــا‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫نمی ‫گــذارد‪.‬‬

ولی ما شمار را در جریان می گذاریم !

ما عضوی از خانواده صنعت چرم هستیم

همراه همیشگی صنعت چرم و کفش

foto-paulo-coelho
ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻡ.
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ
پائول ویدسون
به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
پاول ویلسون

نمایشگاه های بین المللی

اسکرول به بالا