تحریریه دیجیتال

ماهنامه بازار چرم و کفش

‫یک‬‫ مثل‬ ‫فارســی‬ ‫اســت‬ ‫که‬ ‫می‌گوید‬ ‫«از‬ ‫دل‬ ‫برود‬ ‫هرآنکه‬ ‫از‬ ‫دیده‬ ‫برفت»‪.‬‬ ‫دیده‬ ‫شدن‬ ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫غیر‬ ‫قابل‬ ‫انکار‬ ‫در ‬‫عرضه‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫هر‬ ‫محصولی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اما‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫نوع‬ ‫محصول‪،‬‬ ‫ســابقه‬ ‫حضور‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ذهن‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫رقبای‬ ‫آن‬ ‫محصول ‬‫نوع‬ ‫دیده‬ ‫شــدن‬ ‫و‬ ‫شــیوه‌های‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫قالب‬ ‫تهیه‬ ‫متن‪،‬‬ ‫تصویر‬ ‫یا‬ ‫نماد‬ ‫متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫میان‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫عنوان‬‫ واقعیت‬ ‫امروز‬ ‫باید‬ ‫بدان‬ ‫توجه‬ ‫داشــت‪،‬‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫فضای‬ ‫مجازی‬ ‫یا‬ ‫ساحت‬ ‫دیجیتال‬ ‫است‪.‬‬

ماهنامه-بازار-چرم-و-کفش-شماره-219
ماهنمامه شماره 219

یک پیشنهاد برای روزهای سخت

نمایشــگاه های تهران و قم آخرین فرصــت ارزیابی وضعیت صنعت و بازار چرم و کفش جهت برنامه ریزی برای سال آتی است.

تمام شــاخص های اقتصادی موید آن است که ســال پیش رو همراه با دشواری ها و ســختیهای جدی اســت. یکی از مهمترین متغیرهای مرتبط با این وضعیت، نرخ ارز اســت. دولت در بودجه خود نرخ ارز را 23 هزار تومان قرار داده است اما پیش بینیها نرخ دلار را بالای 40 هزار تومان و حتی رقمهای بسیار بالاتر از آن عنوان داشته اند. نرخ انرژی در کشــور به صورت دســتوری پایین نگه داشته شــده و به نظر میرسد. در ســال آتی دولت ناگزیر با تغییر این نرخ و افزایش آن باشــد. از سوی دیگر رابطه مستقمی بین چشم انداز و میزان مصرف وجود دارد.

به هر میزان که شهروندان چشم انداز اقتصادی خود را تنگتر و دشــوار تــر ببینند، از تعداد ملزومات مصرفی خود در سبد هزینه ها کم خواهند کرد. این موارد به اضافه مجموعه دیگری از عوامل اقتصادی و اجتماعی منجر به آن شــده که نتوان چشــم انداز رونق و حتی تثبیت وضع موجود را برای ســال آینده متصور بود. بدین لحاظ برای بقا و ماندگاری در ســال آینده باید مجموعه ای از تصمیمات جدی و حتی ریاضتی اتخاذ کرد.

  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه
تمامی خبرها
  • تمامی خبرها
  • اخبار
  • پسند روز
  • فناوری
  • نمایشگاه

یک پیشنهاد برای روزهای سخت

پس تاریخچه صنعت چرم ایران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و قطعاً در پشت پرده این موفقیت حقایق جالبی نهفته است که در این مقاله می‌خواهیم شما را با این تاریخچه جالب و شنیدنی آشنا کنیم.

بیشتر بدانید
رنگ-سال-2023---ماهنامه-بازار-چرم-و-کفش

ارغوانی ویوا رنگ سال ۲۰۲۳

انتخاب رنگ سال در جلسات تک‌افتاده و در وقت مشخصی از سال انجام نمی‌گیرد بلکه حاصل گفتگوهای طولانی و مستمری بین گروهی از اهالی رنگ است.

بیشتر بدانید
تومیک قازاریانس

دغدغه تولید کنندگان حوزه کفش

پا به عنوان قلب دوم انسان‌ها شناخته شده و همواره یکی از اعضای مهم بدن بوده است که مراقبت و نگهداری از آن جز ضروریات به شمار می‌آید.

بیشتر بدانید
ماهنامه تخصصی صنعت چرم

آرشیو مجلات ماهنامه بازار چرم و کفش

گالری خاطرات چرم و کفش

‫بــه‬‫ گمانــﻢ‬ ‫ســلنجر‪،‬‬ ‫نویســنده‬ ‫خــالق‬ ‫آمریکایــﯽ‬ ‫گفتــه‬ ‫بــود‬ ‫کــه‬ ‫همه‬ ‫می ‬‫گوینــد ‬‫زندگــﯽ‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ما‬ ‫هــﻢ‬ ‫ایــن‬ مساله ‫را‬ ‫قبــول‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امــا‬‫ بــدی اش ‬‫ایــن‬ ‫اســت‬ ‫کــه‬ ‫زندگی مــا‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫جریــان‬ ‫نمی ‫گــذارد‪.‬‬

ولی ما شمار را در جریان می گذاریم !

ما عضوی از خانواده صنعت چرم هستیم

همراه همیشگی صنعت چرم و کفش

foto-paulo-coelho
ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻡ.
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ
پائول ویدسون
به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
پاول ویلسون

نمایشگاه های بین المللی

Scroll to Top