فناوری

کفش های بچگانه

زندگی دوباره کفشهای بچگانه کلارک

تازه های فناوری عنوانی است که ماهنامه بازار چرم و کفش در هر شماره صفحاتی را به آن اختصاص می دهد. در این بخش ما شما را از آخرین فناوری های روز دنیا معرفی شده در نمایشگاه های بین المللی چرم و کفش مطلع می کنیم.

تازه های فناوری کفش

الاستومر جدید چاپ سه بعدی مقبول طبع آدیداس

تازه های فناوری عنوانی است که ماهنامه بازار چرم و کفش در هر شماره صفحاتی را به آن اختصاص می دهد. در این بخش ما شما را از آخرین فناوری های روز دنیا معرفی شده در نمایشگاه های بین المللی چرم و کفش مطلع می کنیم.

فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

مبتکــران هوش مکانــی نیرومنــدی دارند اما
ابزارهای مورد اســتفاده برای آفرینش محتوای
دیجیتالی ســه بعدی طبق نظریــه هوش های
چندگانــه هــاوارد گاردنر به منطــق، ریاضیات
و زبانشناســی اتــکای زیادی دارنــد.

Scroll to Top