فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

مبتکــران هوش مکانــی نیرومنــدی دارند اما ابزارهای مورد اســتفاده برای آفرینش محتوای دیجیتالی ســه بعدی طبق نظریــه هوش های چندگانــه هــاوارد گاردنر به منطــق، ریاضیات و زبان شناســی اتــکای زیادی دارنــد. طراحان صنعتی دانیال پاردس و الوواســی سوســانیا در بخشی از طرح مشــترک کارشناسی ارشدشان در دانشــگاه ایمپریال کالج لند در سال ۲۰۱۳ در پی رفع ایــن ناهم خوانی بودنــد تا اگر مغز راه دیگــری در پیش گرفت بــه طراحی حالت شهودی تری داد. تحقیقشــان با ســروکار پیدا کردن برنامه های واقعیت مجازی همزمان شــد که آن هنگام در بازی های پدیدار میشــد ولی هنوز در طراحی صنعتی ســیطره نیافته بود. بــه نظر میآمد که میتــوان از آنها برای خلق تصاویر ســه بعدی بهتر اســتفاده کرد. نرمافزار گراویتی اســکچ از همین طرح اولیه پا گرفــت. پاردس میگوید« هــدف ما این بــود که مردم بتواننــد آن چه را در ذهن دارند ســریع و مبتکرانه بیان و محقق کنند.» پــاردس در ادامه همین روند، شــغلی در گروه ابتکارات شرکت خودروســازی جگوار پیدا کرد و همــان جا اطمینان یافت کــه باید برای خلق آسان تصاویر سه بعدی راهی یافت. گذار از طرح دو بعدی به سه بعدی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه میشــد و او میگویــد «اکنون روش کار طراحــان در حال تغییر اســت و این تغییر دیدگاه های بیشتری را در شروع فرایند طراحی دخالت میدهد.»

نمونه های آدیداس که حول شکل سه بعدی پا و همکاری گروه طراحان در جهان طراحی شده اند

پیوند جهان گستر

همه گیری جهانی کرونا بسیاری از کارهای اداری را به درون خانه های مردم برد و داشــتن ارتباط بهتر با همکاران در سراسر جهان ضرورت یافت. در همین مرحله و در آغاز ســال ۲۰۲۰ بود که شرکت پوشاک ورزشی آدیداس شروع به همکار با نرم افزار گراویتی اســکچ کرد. آرنائو سانجوان مدیر نــوآوری پایپوشــی آدیــداس میگوید« اســتفاده از ابزارهای جدید مثل واقعیت مجازی و گراویتی اســکچ سبب شــد فرایندهای قبلی و متعلــق به قبــل کرونا تغییر کند تــا بتوانیم تجربه هایی شناور داشته باشیم که قبال هرگز در خلق محصوالت نداشتیم.» او افزود برنامه های مشــابه در بازار وجود داشت اما بسیاری از طراحان احساس میکردند آن قدر که باید ابتکاری نیســتند و واقعا با کارهایشان یکپارچه نمیشــوند.«گراویتی اسکچ عمق لازم گــذار از ذهن به واقعیت را دارد و روند آســانی دارد. به خصوص در مرحله ذهنیت پردازی برای طرح محصول میتوان این ویژگی را حس کرد.» از همه مهم تر این اســت که در این برنامه چند طراح همزمــان میتوانند روی یــک طرح کار کنند. یعنی طراحان آدیداس در سراســر ایالات متحــده و اروپا میتوانند همزمــان در طراحی کفشی همکاری کنند. یعنی گراویتی اسکچ کالنگسترهای پدید آورده کــه در آن کارکنان میتواننــد همفکری کنند. خانم پــاردس میگوید« فقط انگشت شــماری از افــراد مهــارت الزم بــرای طراحــی در این کلان گستره را دارند. هدف ما همه گیر کردن آن است تا همه افراد خالق به میدان بیایند.»

مفهوم آینده طراحی کفش در موزه مجازی آدیداس

سادگی کاربری

کاربر با اســتفاده از افزاره های فرمان و هدست میتواند در نرم افزار گراویتی اســکچ ترسیم های سه بعدی انجام دهد و با نرم افزار CAD ارتباط بگیرد تا داده ها با نرم افزار CAD نیز ســازگار باشــند و از طریق هر افزاره ای قابل دسترســی باشند. کاربر میتواند طرح های دو بعدی را وارد و به ســه بعدی تبدیل کند. به گفته شــرکت ها یادگیــری طرز کار اکثر ابزارها فقط دو ســاعت طول میکشــد و در عرض چنــد روز میتوان ترسیم های کامل انجام داد. یعنی کاربرانی که به ترســیم دو بعدی عادت دارند به سرعت ترسیم ســه بعدی را یاد می گیرنــد و ارزیابی طرح را میتواند در عرض چند ســاعت انجام داد و لازم نیست که سه هفته صبر کنند تا مدل سه بعدی ساخته شود. ســانجوان افزود«باید پلی بسازیم که فرد را از مفهــوم ذهنی به نمونه فیزیکــی گذر دهد. کار در فضای سه بعدی ســبب میشود حاصل کار اندیشــیده تر و جامع تر باشــد و قبل از هر گونه بــرش مواد خام یا آفرینــش فیزیکی بحث های الزم را کرد.» از آغاز همکاری داشــتن باعث کاهش مشکلات بعدی میشــود. خانم پــاردس میگوید« طرح دســت خوش تغییرات زیادی میشود و از حالت اولیه فاصله میگیرد. این نرم افزار امکان می دهد افراد حرف همدیگــر را بفهمند و فرایند غنی تر میشود.»

صرفه جویی در وقت و هزینه

ایــن ابزار روی وجــه تولیدی اثر نــدارد و ابزار قالب سازی نیست اما پدیدآوران آن در پی یافتن راه هایی برای کار کردن روی نمونه ها در سراسر زنجیره تامین هستند. بــرای مثال کارخانه ای در چین می تواند طرحی ســه بعدی را در گراویتی اسکچ بارگذاری کند تا طراحان روی آن ریزه کاری هایی انجام دهند. گفت گوی بی درنگ در مورد طرح دیجیتالی ســه بعدی هم میسر اســت تا میزان پسماند کاهش یابد و در وقت صرفه جویی شود و هزینه حمل و نقل و انتشار دی اکسید کربن نیز کاهش می یابد. فناوری و نرم افزار مدام در حال تکامل اســت و این نرم افزار هم بر اساس بازخوردهای دریافتی از کاربران تصحیح میشود. کاربران هم می توانند از تجربه های خود در فضای مجازی بگویند. نخســتین مجموعــه کفش های طراحی شــده ّآدیداس با این برنامه به نام خانواده طبیعی های آینــده در مــوزه ای مجازی به شــکل جاپایی عظیــم قرار دارد. این کفش ها از روی شــکل پا گرته برداری شــده اند و دارای رویــه پرایمنیت هســتند. طراحان پایپوش در ریبــوک و آنتا و همچنین خودروسازانی چون فورد و نیسان هم به سراغ این برنامه رفته اند. تقاضا برای اســتفاده از این برنامه رو به افزایش اســت و آقــای ســانجوان میگوید«چیزهایی میتوان خلق کرد که در گذشــته نمیشد چون این قابلیت شــناوری کامل وجود نداشت. روش کاری جدیــدی در اختیار طراحــان قرار گرفته اســت و به نظرم این روش به زودی اســتاندارد میشود.»

برگرفته از مجله: Footwear World سال ۲۰۲۲ شماره دوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا