فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش

مبتکــران هوش مکانــی نیرومنــدی دارند اما
ابزارهای مورد اســتفاده برای آفرینش محتوای
دیجیتالی ســه بعدی طبق نظریــه هوش های
چندگانــه هــاوارد گاردنر به منطــق، ریاضیات
و زبانشناســی اتــکای زیادی دارنــد.

فراسوی قلمروی کنونی صنعت کفش بیشتر بخوانید »