مسئولان ماهنامه بازار چرم و کفش از تیرماه سال 73 فعالیت خود را در انتشار مجلات و کتب راهنمای چرم، کفش و صنایع وابسته آغاز کردند. در حال حاضر ماهنامه بازار چرم و کفش سالانه در 11 نوبت بطور مرتب منتشر می‌گردد و سپس به سراسر کشور ارسال می‌شود تا از طریق نمایندگی‌های خود بین تولیدکنندگان، بنکداران و فروشگاه‌های کیف و کفش سراسر کشور توزیع گردد. بدین‌ ترتیب بازار چرم و کفش در حال حاضر بیشترین گستره توزیع را در بین سایر نشریات مرتبط دارد.
more
فنون مدلسازى(209)طراحی کفش موکاسن(208)بالاکشى مدل ها(قسمت هفتاد)(207)بالاکشی مدل ها(قسمت شصت و نهم)(206)بالاکشی مد ل ها(قسمت شصت و هشتم)(205)بالاکشی مدل ها (قسمت شصت و هفتم)(204)بالاکشی مدل ها (قسمت شصت و ششم)(203) بالاکشی مدل ها (قسمت شصت و پنجم)(202) بالاکشی مدل ها (قسمت شصت و چهارم)(201)رهنمودهای پایپوش سازی (بند دایره ای)(200)بند دايره اي (قسمت شصت و دوم) (199)انواع لبه هاي رويه (قسمت شصت و يكم)(198)خلاقيت، قدرتي كه تمامي ندارد(198)انواع لبه هاي رويه (قسمت شصتم)(197)انواع لبه هاي رويه؛ رهنمودهاي پايپوش سازي(196)انواع لبه هاي رويه (قسمت پنجاه و هشتم)(195)انواي لبه هاي رويه (قسمت پنجاه و هفتم)(194)تركيب ويژگي كشساني و زيپ (قسمت پنجاه و ششم)(193)تركيب ويژگي كشساني و زيپ (قسمت پنجاه و پنجم) (192)تركيب ويژگي كشساني و زيپ (قسمت پنجاه و چهارم)(191) پيشنهادهايي براي رويه هاي بنددار؛ رهنمودهاي پايپوش سازي(190)رهنمودهاي پايپوش سازي (بافت - قسمت پنجاه و دوم) (189) رهنمودهاي پايپوش سازي (بافت) - (قسمت پنجاه و يكم)(188)